Chinese herbal medicine


medicine direstory

anemia si we tang ba zhen tang shiqian da bu tang
arthritis tong feng san du huo ji sheng tang xiefu zhu yu tang
asthma zhi ke ding bai he gu jin tang ma huang tang
bad breath wu wei xiao du tang huang lian jie du tang ban xia xie xin tang
bladder ba zheng san zhi bo di huan tang liu wei di hua wan
cough qin feng tang zhi ke ding chuan tang bau he ge jin tang
constipation qin chang tang konjac mo yu wan fang xie yue
cold ma huang tang chuan xiong cha tiao san xiao qin long tang
diabetes xiao ke tang liu wei di huang tang konjac mo yu wan
diarrhea ge gen qin lian tang si jin zhi tang huang lian jie du tang
discharge wang dia tang xiao yao wan si wu tang
detoxify qing chang tang huang lian jie du tang wu wei xiao du tang
epilepsy chai hu jia long tang bu zhng yu qi tang si jun zi tang
gout tong fen san xie fu zhu yu tang yao tong ning
heart orcoronary dan shen pian tian wang bu xin tang xie fu zhu yu tang
high blood jian zhi tang ban xia xie xin tang shou wu pian
headache qu tou tong pian chuan xiong cha tiao san chai hu shu gang tang
hair loss shou wu pian liu wei di huang tang gui pi tang
insomnia shi miang wan tian wan bu xin tang gen nian pin
immune system shi qian da bu tang bu zhongyu qi tang ba zheng tang
liver clears long dang xie gang tang chai hu shu gan san lin zhi jiao nan
moves blood xue fu zhu yu tang dang shenpian si wu tang
menstrual si wu tang xiao yai wan shao fu zhu yu tang
menopausal geng nian pin zhi bo di huang wang xiao yao wan
oedema wu ling san liu wei di huang wan zhi bo di huang wang
sinus bi yan tang qing fei tang ma huang tang
stroke xiao xi ming tang bu yang huan wu tang xue fu zhu yu tang
sexal dysfunctional jin kui shen qi wan liu wei di huang qi wei wan
sore throat qing yanli ke ang wu wei xiao du tang huang lian jie du tang
thyroiditis kang jia ning xiao yao wan liu wei di huang wan
ulcer pei wei san an zhong san fu zhi li zhongtang
uterine fibroids gui zhi fu ling tang shao fu zhu yu tang xiao yao wan
vomiting huo xian zhen qi wan bang xia xie xin tang xiao chai hu tang
       
#

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top