Chinese herbal medicine


medicine direstory常用中成药

anemia贫血 si we tang ba zhen tang shiqian da bu tang
arthritis关节炎 tong feng san du huo ji sheng tang xiefu zhu yu tang
asthma气喘 zhi ke ding bai he gu jin tang ma huang tang
bad breath口臭 wu wei xiao du tang huang lian jie du tang ban xia xie xin tang
bladder前列腺炎 ba zheng san zhi bo di huan tang liu wei di hua wan
cough咳嗽 qin feng tang zhi ke ding chuan tang bau he ge jin tang
constipation便秘 qin chang tang konjac mo yu wan fang xie yue
cold感冒 ma huang tang chuan xiong cha tiao san xiao qin long tang
diabetes糖尿病 xiao ke tang liu wei di huang tang konjac mo yu wan
diarrhea腹泻 ge gen qin lian tang si jin zhi tang huang lian jie du tang
discharge白带 wang dia tang xiao yao wan si wu tang
detoxify清热解毒 qing chang tang huang lian jie du tang wu wei xiao du tang
epilepsy羊癫疯 chai hu jia long tang bu zhng yu qi tang si jun zi tang
gout痛风 tong fen san xie fu zhu yu tang yao tong ning
heart orcoronary心悸 dan shen pian tian wang bu xin tang xie fu zhu yu tang
high blood高血压 jian zhi tang ban xia xie xin tang shou wu pian
headache头疼 qu tou tong pian chuan xiong cha tiao san chai hu shu gang tang
hair loss掉头发 shou wu pian liu wei di huang tang gui pi tang
insomnia失眠 shi miang wan tian wan bu xin tang gen nian pin
immune system补益气 shi qian da bu tang bu zhongyu qi tang ba zheng tang
liver clears清肝 long dang xie gang tang chai hu shu gan san lin zhi jiao nan
moves blood活血 xue fu zhu yu tang dang shenpian si wu tang
menstrual月经不调 si wu tang xiao yai wan shao fu zhu yu tang
menopausal更年期综合征 geng nian pin zhi bo di huang wang xiao yao wan
oedema水肿 wu ling san liu wei di huang wan zhi bo di huang wang
sinus鼻炎 bi yan tang qing fei tang ma huang tang
stroke中风 xiao xi ming tang bu yang huan wu tang xue fu zhu yu tang
sexal dysfunctional阳痿 jin kui shen qi wan liu wei di huang qi wei wan
sore throat喉炎 qing yanli ke ang wu wei xiao du tang huang lian jie du tang
thyroiditis甲状腺炎 kang jia ning xiao yao wan liu wei di huang wan
ulcer胃炎 pei wei san an zhong san fu zhi li zhongtang
uterine fibroids子宫肌瘤 gui zhi fu ling tang shao fu zhu yu tang xiao yao wan
vomiting吐泻 huo xian zhen qi wan bang xia xie xin tang xiao chai hu tang
       
#

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top

back to top